Trường Đại học Ngoại Thương

Đường dẫn  : Trang chủ Cử nhân Đề cương chi tiết học phần Kinh tế phát triển
Đề cương chi tiết học phần Kinh tế phát triển PDF. In Email

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần:                                     Kinh tế phát triển

Số tín chỉ:                                            3 tín chỉ

Mã học phần:

Học phần:                                            Bắt buộc

Các học phần tiên quyết:                    Kinh tế vi mô I, II; Kinh tế vĩ mô I, II

Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần:    Khoa Kinh tế Quốc tế

2. Phân bổ thời gian

- Trên lớp:       + lý thuyết: 30 tiết

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 15 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 30 tiết

3. Mục tiêu học phần

Học phần Kinh tế phát triển trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tăng trưởng kinh tế, cải thiện các vấn đề xã hội cũng như các vấn đề về môi trường ở các nước đang phát triển. Học phần giúp sinh viên nắm bắt được những lý thuyết cơ bản cũng như những kiến thức thực tế (kinh nghiệm của các nước và các nghiên cứu thực nghiệm) về quá trình tăng trưởng và phát triển ở các nước này. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể phân tích và đánh giá được thực trạng nền kinh tế và quá trình phát triển của các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế Việt Nam một cách bền vững.

4. Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần mở đầu với việc phân tích sự phân phối thu nhập trên thế giới, so sánh mức sống của các nhóm quốc gia khác nhau và phân loại các nhóm nước trên thế giới, đồng thời so sánh trình độ phát triển các nhóm quốc gia đó. Tiếp đó, chương 2 giới thiệu môn học kinh tế phát triển và các khái niệm, khung lý thuyết cơ bản. Chương 3 đề cập đến các mô hình tăng trưởng kinh tế. Chương 4 phân tích tính tất yếu và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của các nền kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế cùng với các động lực và hệ quả của chuyển dich cơ cấu kinh tế. Chương cuối cùng phân tích khía cạnh xã hội trong quá trình phát triển: các mục tiêu phát triển xã hội và các tiêu chí đánh giá và các mô hình có liên quan.

5. Tài liệu học tập:

- Giáo trình

1. GS. Vũ Thị Ngọc Phùng, (2005), Giáo trình Kinh tế phát triển, Hà Nội: NXB Lao động - Xã hội.

2. Todaro, M.P và Smith, S.C, (2006), Economic Development 9th Edition, Essex: Pearson Education Ltd.

3. Hayami, Y. và Godo, Y. (2005), Development Economics, Oxford: Oxford University Press.

- Sách tham khảo:

1. Gratak, S., (2003), Introduction to Development Economics 4th Edition, London: Routledge.

2. Perkins, D.H, Radelet, S. và Lindauer, D.L., (2006), Economics of Development 6th Edition, New York: W.W Norton & Co.

3. Colman, D. và Nixson, F., (1994), Economics of change in less developed countries, Cambridge: Harvester Wheatsheaf.

4. Meier, G.M. (1995), Leading Issues in Development 6th Edition, Oxford: Oxford University Press.

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

Phương pháp đánh giá

Hình thức

Tỷ trọng

Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);

Điểm danh trên lớp

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Viết 01 lần – 02 lần

10%

Bài tập nhóm

Làm bài tập nhóm 01 lần

20%

Thi hết môn

Trắc nghiệm trên máy tính

 

60%

7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)

Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu các nước đang phát triển

1. Phân phối thu nhập trên Thế giới

1.1 Phác hoạ mức sống ở các nước phát triển và đang phát triển

1.2 Một số số liệu về phân phối thu nhập trên Thế giới

2 Phân loại các nước trên Thế giới

2.1 Theo Ngân hàng Thế giới

2.2. Theo UNDP

2.3 Theo OECD

3 Sự xuất hiện Thế giới thứ 3

3.1 Lịch sử hình thành

3.2 Các cách gọi khác nhau

4 Đặc điểm của các nước đang phát triển

4.1 Những điểm tương đồng

4.2 Những điểm khác biệt

5 So sánh các nước đang phát triển hiện nay với các nước phát triển thời kỳ trước

5.1 Về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực

5.2 Về thu nhập

5.3 Về điều kiện thời tiết

5.4 Về quy mô và tốc độ tăng dân số

5.5 Về vai trò của di cư

5.6 Về đóng góp của ngoại thương đối với tăng trưởng

5.7 Về năng lực nghiên cứu và phát minh

5.8 Về môi trường chính trị và luật pháp

5.9 Về hiệu quả của các thể chế kinh tế

 

Chương  2 Tổng quan về kinh tế phát triển và khung lý thuyết

1 Kinh tế phát triển

1.1 Sự ra đời của môn kinh tế phát triển

1.2 Bản chất của kinh tế phát triển

1.3 So sánh kinh tế học phát triển và một số môn kinh tế học khác

2 Tăng trưởng kinh tế

2.1 Khái niệm

2.2 Đo lường tăng trưởng kinh tế

3 Phát triển

3.1 Các quan điểm khác nhau về phát triển

3.2 Đánh giá phát triển

4 Khung lý thuyết cho việc phân tích các nước đang phát triển

4.1 Theo Todaro

4.2 Theo Hayami

 

 

Chương 3: Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế

1 Các lý thuyết về sự giới hạn của tài nguyên

1.1 Man tuýt

1.2 Mô hình tối đa hóa lợi ích hộ gia đình

1.3 Lý thuyết Vent-for-surplus

1.4 Lý thuyết Staple-theory

1.5 Căn bệnh Hà Lan

2 Lý thuyết của A.Smith và D.Ricardo

2.1 Lý thuyết của A. Smith

2.2 Lý thuyết của D. Ricardo

3 Mô hình tăng trưởng của Marx

4 Mô hình Rostow

5 Lý thuyết tăng trưởng cân bằng

6 Mô hình Harrod-Domar

7 Mô hình bẫy cân bằng ở mức thấp

8 Mô hình Solow

9 Mô hình tăng trưởng nội sinh

9.1 Mô hình AK

9.2 Mô hình AK và Cobb-Douglas

9.3 Mô hình Romer

 

 

Chương 4 Cơ cấu kinh tế và các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

1 Một số khái niệm

1.1 Cơ cấu kinh tế

1.2 Cơ cấu ngành kinh tế

1.3 Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

2 Tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

2.1 Quy luật tiêu dung của Engel

2.2 Quy luật tăng năng suất lao động của Fisher

2.3 Quy luật Petty-Clark

3 Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành

4 Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành

4.1 Mô hình Rostow

4.2 Mô hình hai khu vực cổ điển

4.3 Mô hình hai khu vực tân cổ điển

4.4 Mô hình hai khu vực của Oshima

 

Chương 5: Phúc lợi con người và phát triển

1 Tăng trưởng kinh tế và vấn đề đáp ứng phúc lợi cho con người

1.1 Quan điểm phát triển con người

1.2 Nhận định cơ bản về tăng trưởng kinh tế và đáp ứng phúc lợi

2 Bất bình đẳng thu nhập

2.1 Khái niệm cơ bản

2.2 Thước đo bất bình đẳng

2.3 Các mô hình về tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng

2.4 Bất bình đẳng giữa các nước và trong từng nước

3 Binh đẳng giới và phát triển

3.1 Khái niệm

3.2 Thước đo phát triển giới

3.3 Mối quan hệ giữa bình đẳng giới với tăng trưởng và phát triển

4 Nghèo khổ ở các nước đang phát triển

4.1 Khái niệm

4.2 Các thước đo nghèo khổ

4.3 Các chiến lược xoá đói, giảm nghèo

5 Giáo dục và sức khỏe

5.1 Giáo dục

5.2 Sức khỏe

 

Thảo luận

 


Tin mới cập nhật:
Tin đã đưa:

 

Đường dẫn  : Trang chủ Cử nhân Đề cương chi tiết học phần Kinh tế phát triển