Trường Đại học Ngoại Thương

Đường dẫn  : Trang chủ Cử nhân Đề cương chi tiết học phần Kinh tế vĩ mô I
Đề cương chi tiết học phần Kinh tế vĩ mô I PDF. In Email

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần:                                     Kinh tế vĩ mô I

Số tín chỉ:                                            3 tín chỉ

Mã học phần:

Học phần:                                            Bắt buộc

Các học phần tiên quyết:                    Kinh tế vi mô I

Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần:    Khoa Kinh tế Quốc tế

2. Phân bổ thời gian

- Trên lớp:       + lý thuyết: 30 tiết

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 24 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 12 tiết

3. Mục tiêu học phần

Mục tiêu chủ yếu của học phần này là giới thiệu những nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô, trong đó trước hết là làm rõ các thuật ngữ, sau đó là các mô hình kinh tế vĩ mô cơ bản để giúp học viên hiểu được sự vận hành của nền kinh tế tổng thể. Sinh viên sẽ được giới thiệu các nguyên lý cơ bản của hạch toán thu nhập quốc dân, các nhân tố quyết định sản lượng, lạm phát và thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cũng như những nguyên lý ban đầu về các chính sách kinh tế vĩ mô.

4. Tóm tắt nội dung học phần:

Kinh tế vĩ mô I là môn học giới thiệu và nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm các nguyên lý cơ bản của hạch toán thu nhập quốc dân, các nhân tố quyết định sản lượng, lạm phát và thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cũng như những nguyên lý ban đầu về các chính sách kinh tế vĩ mô. Việc xây dựng các mô hình kinh tế đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích các mối quan hệ giữa các biến số này. Bên cạnh đó, Kinh tế vĩ mô I cũng sẽ nghiên cứu trạng thái của nền kinh tế trong dài hạn, và cuối cùng là nghiên cứu kinh tế trong ngắn hạn.

5. Tài liệu học tập:

- Giáo trình

 1. Tài liệu tiếng Anh: Mankiw, N.G, (2004), Principles of Economics, International Student Edition 3rd edition, Thormson,
 2. Tài liệu tiếng Việt: Nguyễn Văn Công (2006), Nguyên lý kinh tế vĩ mô, NXB Lao động.

- Sách tham khảo:

+ Tài liệu tiếng Anh:

 1. Begg, D, Fisher, S. and R. Dorchbusch, (1991), Economics 3rd edition, McGraw-Hill Book Company.
 2. Stinglitz J.E. and Carl E. Walsh, (2002), Economics 3rd edition, Norton & Company.
 3. Frank and Bernanke, (2007), Principles of Macroeconomics 3rd edition.

+ Tài liệu tiếng Việt

 1. Vũ Đình Bách và một số tác giả, (1999), Kinh tế học Vĩ mô, NXB Giáo dục.
 2. Samuelson, P. và Nordhaus, W., (1989) Kinh tế học, Viện quan hệ quốc tế.

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

Hình thức

Thời gian

Tỷ trọng

Điểm chuyên cần

10%

Trắc nghiệm thi giữa kỳ (thời gian, số câu hỏi, hình thức..)

 

10%

Thảo luận nhóm: Nêu một số vấn đề để các nhóm chuẩn bị nội dung thuyết trình tự nguyện

 

20%

Thi cuối kỳ:trắc nghiệm trên máy tính

 

60%

7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)

Bài 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô và đo lường các biến số kinh tế vĩ mô (2LT+2BT)

I. Kinh tế vĩ mô là gì?

 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
 2. Các nội dung cơ bản trong kinh tế vĩ mô

II. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

 1. Khái niệm
 2. Các phương pháp tính GDP
 3. Các thước đo khác về thu nhập quốc dân : GNP, NNP, Thu nhập quốc dân, và thu nhập khả dụng.
 4. GDP danh nghĩa, thực tế và chỉ số điều chỉnh GDP
 5. GDP thực tế và phúc lợi kinh tế

III. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

 1. Khái niệm
 2. Phương pháp tính CPI
 3. Phân biệt CPI và chỉ số điều chỉnh GDP

Bài 2 : Tăng trưởng kinh tế (2LT+2BT)

I.Ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế

 1. Khái niệm và Đo lường
 2. Ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế.

II. Các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn

IV. Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng.

Bài 3 : Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính (3LT+2BT)

 1. Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường
 2. Thị trường vốn vay
 1. Thị trường tài chính
 2. Các trung gian tài chính
 1. Đồng nhất thức hạch toán thu nhập quốc dân
 2. Thị trường vốn vay
 3. Các chính sách tác động đến tiết kiệm và đầu tư

Bài 4: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở (5LT+2BT+1TL)

I. Cán cân thanh toán

II. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực tế (Quy luật một giá và PPP)

III. Thị trường ngoại hối

 1. Cung về ngoại tệ
 2. Cầu về ngoại tệ
 3. Xác định tỷ giá hối đoái
 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của tỷ giá hối đoái

IV. Các hệ thống tỷ giá hối đoái. (3TH)

 1. Hệ thống tỷ giá thả nổi
 2. Hệ thống tỷ giá cố định
 3. Hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý

V. Tác động của sự thay đổi tỷ giá hối đoái đến nền kinh tế (2TH)

Bài 5 : Tổng cầu và tổng cung (3LT+ 3BT)

I. Những đặc điểm về biến động kinh tế

II. Mô hình tổng cầu và tổng cung

 1. Tổng cầu của nền kinh tế
 2. Tổng cung của nền kinh tế
 3. Xác định sản lượng và mức giá cân bằng

III. Giải thích biến động kinh tế, quá trình tự điều chỉnh và chính sách ổn định (3TH)

Bài 6 : Tổng cầu và chính sách tài khóa (5LT+1BT+3TL)

I. Tổng cầu trong một nền kinh tế giản đơn

 1. Tiêu dùng
 2. Đầu tư
 1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng
 2. Số nhân chi tiêu

II. Tổng cầu trong một nền kinh tế đóng có sự tham gia của chính phủ

 1. Vai trò của chính phủ đối với tổng cầu
 2. Tổng cầu và sản lượng cân bằng
 3. Số nhân chi tiêu và số nhân thuế

III. Tổng cầu trong một nền kinh tế mở

 1. Vai trò của thương mại quốc tế đối với tổng cầu: Các nhân tố quyết định xuất khẩu và nhập khẩu
 2. Tổng cầu và sản lượng cân bằng
 3. Số nhân

IV. Chính sách tài khóa

 1. Chính sách tài khóa chủ động
 2. Chính sách tài khóa và thâm hụt ngân sách chính phủ
 3. Các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách

Bài 7: Tiền tệ và chính sách tiền tệ (5LT+2BT+1TL)

I. Gới thiệu tổng quan về tiền (2TH)

II. Cung tiền

-          Ngân hàng thương mại và cung ứng tiền tệ

-          Mô hình về cung tiền

-          Các công cụ điều tiết cung tiền của ngân hàng trung ương.

III. Cầu tiền

IV. Xác định lãi suất ( cân bằng trên thị trường tiền tệ)

 1. Chính sách tiền tệ

Bài 8: Lạm phát (5LT+2BT+1TL)

I. Khái niệm và Đo lường

II. Các nguyên nhân của lạm phát

Trong ngắn hạn:

-          Lạm phát do cầu kéo

-          Lạm phát do chi phí đẩy

-          Lạm phát ỳ

III. Tác động của lạm phát:

 1. Chi phí của lạm phát (2TH)
 2. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

Tin mới cập nhật:
Tin đã đưa:

 

Đường dẫn  : Trang chủ Cử nhân Đề cương chi tiết học phần Kinh tế vĩ mô I