Trường Đại học Ngoại Thương

Đường dẫn  : Trang chủ Cử nhân Đề cương chi tiết học phần Kinh tế vi mô I
Đề cương chi tiết học phần Kinh tế vi mô I PDF. In Email

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần:                                       Kinh tế vi mô I

Số tín chỉ:                                             3 tín chỉ

Mã học phần:

Học phần:                                             Bắt buộc

Các học phần tiên quyết:                       Toán cao cấp I, II

Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần:       Khoa Kinh tế Quốc tế

2. Phân bổ thời gian

- Trên lớp:        + lý thuyết: 30 tiết

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 24 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 12 tiết

3. Mục tiêu học phần

Mục tiêu chủ yếu của học phần này là giới thiệu những nguyên lý cơ bản của kinh tế vi mô như nhu cầu, cung cấp, độc quyền, cạnh tranh và tối ưu hóa.

4. Tóm tắt nội dung học phần:

- Nghiên cứu những kiến thức kinh tế cơ sở về hành vi của các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ trong một nền kinh tế thị trường

- Là môn khoa học về lựa chọn, Kinh tế học Vi mô nghiên cứu các vấn đề cơ bản của lựa chọn; tính quy luật và xu hướng vận động của kinh tế vi mô; những khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của Chính phủ thông qua các nội dung như: cung và cầu về hàng hóa; cung và cầu về lao động; cạnh tranh và độc quyền; sản xuất, chi phí và lợi nhuận; hạn chế của thị trường và vai trò của chính phủ….

5. Tài liệu học tập:

- Giáo trình

1. “Nguyên lý Kinh tế học Vi mô”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2. “Kinh tế học Vi mô”, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Sách tham khảo

1. “Kinh tế học”, 2 tập của Paul A. Samuelson

2. “Kinh tế học”, 2 tập của David Begg

3. “Kinh tế học Vi mô” S. Pindyck

4. “Kinh tế Vi mô trong nền kinh tế chuyển đổi”, Trường ĐH Thương mại

5. “101 bài tập Kinh tế học Vi mô” của Cao Thúy Xiêm

6. “Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Kinh tế học Vi mô”, Trường ĐH KTQD

7. “Tình huống kinh tế học Vi mô” của Cao Thúy Xiêm

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

Phương pháp đánh giá

Hình thức

Tỷ trọng

Điểm chuyên cần

Điểm danh trên lớp

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Viết

30%

Tiểu luận:

Nhóm

Cộng điểm khuyến khích

Thi hết môn

Trắc nghiệm trên máy tính

60%

7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)

CHƯƠNG 1: KINH TẾ VI MÔ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

1.1.      Kinh tế Vi mô

1.1.1.   Định nghĩa Kinh tế học

1.1.2.   Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học Vi mô

1.1.3.   Một số khái niệm cơ bản

1.2.      Những vấn đề kinh tế cơ bản

1.3.      Lựa chọn kinh tế tối ưu

1.3.1.   Bản chất của lựa chọn kinh tế

1.3.2.   Mục tiêu của lựa chọn

1.3.3.   Phương pháp lựa chọn

1.3.4.   Đường giới hạn khả năng sản xuất

CHƯƠNG 2: CUNG VÀ CẦU

2.1. Cầu – Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Luật cầu

2.1.3. Các công cụ biểu diễn cầu

2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu

2.1.5. Phân biệt sự di chuyển và dịch chuyển của đường cầu

2.2. Cung – Lý thuyết về hành vi của người sản xuất

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Luật cung

2.2.3. Các công cụ biểu diễn cung

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cung

2.2.5. Phân biệt sự di chuyển và dịch chuyển của đường cung

2.3. Cân bằng cung cầu thị trường

2.3.1. Cân bằng thị trường

2.3.2. Trạng thái dư thừa và thiếu hụt

2.3.3. Kiểm soát giá

CHƯƠNG 3: HỆ SỐ CO DÃN

3.1. Co dãn của cầu theo giá

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Phương pháp tính

3.1.3. Phân loại

3.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hệ số co dãn của cầu theo giá

3.1.5. Mối quan hệ giữa giá, hệ số co dãn của cầu và doanh thu

3.1.6. Ý nghĩa của hệ số co dãn của cầu theo giá

3.2. Co dãn của cầu theo giá cả hàng hóa khác (co dãn chéo)

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Phương pháp tính

3.2.3. Phân loại

3.2.4. Ý nghĩa

3.3. Co dãn của cầu theo thu nhập

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Phương pháp tính

3.3.3. Phân loại

3.3.4. Ý nghĩa

3.4. Co dãn của cung

CHƯƠNG 4: LÝTHUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

4.1. Lý thuyết về lợi ích của người tiêu dùng

4.1.1. Một số khái niệm

4.1.2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần

4.2. Lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

4.2.1. Sở thích của người tiêu dùng

4.2.2. Ngân sách của người tiêu dùng

4.2.3. Kết hợp tiêu dùng hàng hóa tối ưu

CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT

5.1. Lý thuyết về sản xuất

5.1.1. Hàm sản xuất

5.1.2. Sản xuất với một đầu vào biến đổi

5.2. Lý thuyết về chi phí

5.2.1. Chi phí cố định, chi phí biến đổi, tổng chi phí

5.2.2. Chi phí bình quân, chi phí cận biên

5.2.3. Chi phí kinh tế, chi phí kế toán, chi phí chìm

5.3. Lý thuyết về lợi nhuận

5.3.1. Khái niệm

5.3.2.Tối đa hóa lợi nhuận

CHƯƠNG 6: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN

6.1. Thị trường và phân loại thị trường

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Phân loại

6.2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

6.2.1. Khái niệm

6.2.2. Đặc điểm

6.2.3. Đường cầu, đường doanh thu cận biên của hãng CTHH

6.2.4. Giá, sản lượng và lợi nhuận của hãng cạnh tranh hoàn hảo

6.2.5. Điểm hòa vốn, điểm tiếp tục sản xuất, điểm đóng cửa sản xuất

6.2.6. Đường cung của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo

6.2.7. Thặng dư của người sản xuất

6.3. Thị trường độc quyền

6.3.1. Khái niệm

6.3.2. Nguyên nhân dẫn đến độc quyền

6.3.3. Đường cầu, đường doanh thu cận biên

6.3.4. Giá, sản lượng và lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền

6.3.5. Đường cung của doanh nghiệp độc quyền

6.3.6. Sức mạnh thị trường

6.4. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

6.4.1. Thị trường cạnh tranh độc quyền

6.4.2. Thị trường độc quyền tập đoàn

CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG

7.1. Cung sức lao động

7.1.1. Khái niệm

7.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động

7.2.3. Đường cung lao động vòng về phía sau

7.2. Cầu lao động

7.2.1. Khái niệm

7.2.2. Luật cầu sức lao động

7.2.3. Sản phẩm doanh thu cận biên của lao động

7.2.4. Quyết định thuê mướn lao động tối ưu của doanh nghiệp

7.3. Cân bằng thị trường sức lao động trên thị trường cạnh tranh

CHƯƠNG 8: SỰ TRỤC TRẶC CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ

8.1. Sự trục trặc của thị trường

8.1.1. Cạnh tranh không hoàn hảo

8.1.2. Ảnh hưởng ngoại ứng

8.1.3. Hàng hóa công cộng

8.1.4. Đảm bảo công bằng xã hội

8.1.5. Thông tin không cân xứng

8.2. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

8.2.1. Các chức năng kinh tế của chính phủ

8.2.2. Các công cụ kinh tế chủ yếu của chính phủ

8.2.3. Phương pháp điều tiết kinh tế


Tin mới cập nhật:
Tin đã đưa:

 

Đường dẫn  : Trang chủ Cử nhân Đề cương chi tiết học phần Kinh tế vi mô I