Beg_abc_Eng injury lawyers los angeles that time of year the instant mode furthermore mannequin persons complete Hungry club goers don't have to suffer with cheap bar food, as the offers small nut and cheese plates, gourmet mac and cheese and healthy sandwiches for vegetarians and meat eaters.casque new era The has a long list of specialty cocktails and microbrewery beer on tap.polo cap ralph lauren The staff is generally friendly and fast, and there's a photo booth for dancers who want to remember the evening.flora by gucci eau de toilette 75ml 1001 SE Morrison St.db9 joystick .viagra girls Selling music and creating musical trends require talent, something that the people who get paid to make decisions have very little of.side effects of kamagra oral jelly What they do have is the ability to convince themselves that their choice of cover photo is what made Thriller a hit.best kamagra supplier uk And so, with an industry full of people getting paid loads of money to make decisions that don't matter, people are going to play it safe.kamagra oral jelly Spend quality time.bet365 jobs stoke You should not go to a Goodwill store with only an hour or so to spare.bovada cash games Bear in mind that shopping should be done patiently, in order for you to select the best buys.z code sports betting Over the last 7 years we have had the honor of working with a remarkable team of people here in Los Angeles and in Vancouver. We have been blessed with a wonderful cast who we have watched mature with admiration and affection. We have been rewarded with a fan base that is as loyal as it is vocal.. (2) All must use their own real names. To edit your displayed name, click on Profile > Account Related Settings. (3) Citizens must link to their CZ user pages. One manner trend in no way seen commonly in the top baby shop world is undoubtedly baby clothes inspired simply by historical Parisian designs. All the La Small Couture Velour Premium Dress extracts from the outdated Parisian time. This pretty outfit is made of tender, charcoal velvet and is mounted a bright, ruffled bodice. Ski helmets will only provide protection if they fit correctly. Some people actually perform a head measurement prior to purchasing their helmets. Be sure to position the tape measure and above your ears and about 1/2 inch above your eyebrows. How amazing it must have been in the 80s to not exactly know the limitations of computers. The newness of computers and the fact that the internet was just a distant fraction of a thought meant that technology could be whatever we wanted it to be. Look around at all the options on your browser. The biggest liar I met was a dude posting a Toyota that he described as being in "MINT" condition. All caps and everything. For kids at home, "mint" means perfect. The company has already created a new industry of automobiles by combining clean energy, versatility, comfort, and fashion into its two models: the Model S and Roadster. Recently, BMW released the BMW i3 to rival Tesla's successes. In my review of the BMW i3 I noticed that it clearly lacked appearance and performance capabilities of the Model S (i3: 80 mile range; Model S: 300 mile range)..
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2017

.

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2017

Hướng dẫn cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp

 

 1. Hình thức của Khóa luận tốt nghiệp (KLTN):

- KLTN phải được trình bày rõ ràng, sạch đẹp theo thứ tự sau:

+ Bìa chính (Hình thức trình bày như phụ lục 1 và theo quy định ở mục “Số lượng bản nộp”)

+ Bìa phụ là giấy thường (Hình thức trình bày như phụ lục 1)

+ Mục lục: lấy đến mục 03 chữ số (ghi rõ số thứ tự trang) , mỗi mục nhỏ hơn phải được trình bày lùi vào bên phải so với mục lớn.

+ Danh mục các chữ viết tắt, danh mục các bảng biểu (nếu có)

+ Lời mở đầu

+ Phần nội dung

+ Kết luận

+ Danh mục tài liệu tham khảo

+ Phụ lục (nếu có)

- KLTN được trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297mm, in một mặt bằng mực đen), có số lượng khoảng 60-80 trang kể từ Lời mở đầu đến hết Kết luận.

2. Trình bày Nội dung của KLTN

­Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, cách dòng 1.5 lines (không dùng After, Before), lùi đầu dòng  1 cm  khi sang paragraph mới. 

­ Cách lề:trên: 2.5 cm; dưới: 2.4 cm; trái 3.5 cm; phải 2 cm.

­ Bố cục:

+ Tên chương: Viết chữ in hoa, đậm, căn giữa, cỡ chữ: 16

+ Đề mục: Các tiểu mục của KLTN được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 1.1.1.2  chỉ tiểu mục 2, nhóm tiểu mục 1, mục 1, chương 1); không có chấm sau khi kết thúc số thứ tự đề mục và không có dấu hai chấm sau khi kết thúc tên đề mục:

.  mục cấp 1 ( ví dụ 1.1) được viết thường, đậm

.  mục cấp 2 (ví dụ 1.1.1) được viết đậm, nghiêng

.  mục cấp 3 (1.1.1.2)  được viết nghiêng

Ví dụ:

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN

1.1       Một số khái niệm cơ bản

1.1.1      Thủy sản

1.1.1.1    Đặc điểm

1.1.1.2     Phân loại

­ Cách trích dẫn tài liệu tham khảo (Trích nguồn): Cách trích dẫn tài liệu tham khảo được thực hiện theo hình thức ghi tên tác giả và năm xuất bản ngay sau nội dung đã tham khảo (cung cấp thông tin số trang nếu trích dẫn từ sách).

Ví dụ:  - Krugman (1999) đã cho rằng...

-    Kinh tế học quốc tế có thể được chia ra thành 2 nhóm chính: nghiên cứu thương mại quốc tế và tiền tệ quốc tế (Krugman và Obstfeld, 2006, tr. 8).

Lưu ý:  Cách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo dựa trên hệ thống trích nguồn của Đại học Harvard. Sinh viên có thể tham khảo chi tiết tại địa chỉ http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

­Bảng biểu, hình, đồ thị, sơ đồ,... : phải được căn giữa, đánh số theo từng loại và bao gồm luôn cả thứ tự của chương. Số đầu tiên là số thứ tự của chương, số tiếp theo là số thứ tự hình trong chương đó. Ví dụ: Hình 2.1 (Hình vẽ thứ nhất trong chương 2 ); Bảng 1.2 (Bảng thứ 2 trong chương 1).

Bảng (chỉ sử dụng kẻ ngang), biểu, hình, đồ thị…phải có Tên, Đơn vị tính, Nguồn :

Tên để phía trên, được căn giữa;

Đơn vị tính để phía trên, căn lề phải; bôi đậm số thứ tự và tên của bảng, biểu, hình …;  Nguồn để phía dưới bảng, biểu, hình, đồ thị..., in nghiêng, căn giữa.

­ Số liệu phải được phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy, Ví dụ: 1.025.845,26.

­ Không để bảng, biểu, đồ thị…bị cắt thành hai trang.

 ­ Số thứ tự của trang đặt ở chính giữa, phía trên đầu trang giấy và bắt đầu từ Lời mở đầu đến hết phầnKết luận.

­ Dùng footnote để giải thích (không trích nguồn), cỡ chữ 10

Ÿ Viết tắt:  Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề tài. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong đề tài. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu của KLTN.

3. Cách sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo

3.1 Tài liệu tham khảo tách riêng đối với tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh, được đánh số thứ tự.

3.2 Thứ tự trình bày 01 tài liệu tham khảo: Số thứ tự, Tên tác giả (không ghi học hàm hay học vị), Năm xuất bản, Tên tài liệu tham khảo (in nghiêng), Nhà xuất bản/Tên tạp chí, Nơi xuất bản (nếu có), Số tạp chí (nếu là tạp chí), Từ trang ....-trang...(nếu là tạp chí).

Tài liệu không có tên tác giả thì lấy tên cơ quan ban hành.

Nếu một tác giả trong cùng 1 năm có nhiều công trình tham khảo thì đặt các chữ cái a,b,c... sau năm xuất bản dựa theo thứ tự thời gian xuất bản. 

3.3 Thứ tự sắp xếp các tài liệu tham khảo: Theo thứ tự ABC (Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ. Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ).

Riêng đối với các tài liệu tham khảo thu thập từ các trang Web, phải đầy đủ các thông tin về tài liệu như: địa chỉ trang Web, ngày tháng truy cập, tên bài, địa chỉ đường link... Danh sách các trang web được đưa xuống phần cuối của danh mục tài liệu tham khảo.

Ví dụ:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

  1.       Nguyễn Văn An, 2011, Bàn về chính sách cạnh tranh, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 10 tháng 8, trang 55-60.
  2.       Từ Thúy Anh, 2013, Kinh tế học quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội.

 

TIẾNG ANH

  1.     Brander, J., 1985a, Competition Management,Journal of International Economics, Số 18, trang 83-100.
  2.     Brander, J., 1985b, Benefits of Competition,Journal of International Economics, Số 18, trang 68-108.
  3.     Jaffe, J. and Westerfield R., 1985, The impact of inflation, Journal of Finance, Số 40, trang 25-34.
  4.                 UNDP, 2011, Human Development Report.

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=388&idmid=3&ItemID=12961 (truy cập ngày 15/4/2013)

WEBSITE

1. Website của Tổng cục thống kê, http://www.gso.gov.vn/

4. Số lượng bản nộp

­ Bản cứng: 03 bản khóa luận hoàn chỉnh, trong đó:

+ 1 bản đóng bìa cứng màu đỏ, chữ vàng và ở gáy có in tên sinh viên, tên đề tài, năm viết.

Ví dụ:     

NGUYỄN VĂN A

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM

2015

 

+ 2 bản đóng bìa mềm màu đỏ (ngoài cùng có bìa nilon) đính kèm vào bìa sau bản “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn” đã được cho vào phong bì dán kín có chữ ký niêm phong của giáo viên hướng dẫn. Nộp tại Văn phòng Khoa Kinh tế quốc tế trong thời hạn qui định.

­ Bản mềm: yêu cầu gửi bản mềm file word 2010 (không đặt mật khẩu) với tên file “KLTN_K53_Họ và tên.doc” vào địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và cc cho giáo viên hướng dẫn trong thời gian quy định.  

ĐỐI TÁC

Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Phone: +84 438356800 (ext 501) Email: econ@ftu.edu.vn

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,