.

Cơ cấu tổ chức

 

 

1. Ban chủ nhiệm Khoa

- Ban chủ nhiệm Khoa chịu trách nhiệm:

- Xây dựng Khoa phát triển toàn diện;

- Quản lý, lãnh đạo chung toàn khoa thực hiện tốt nhiệm vụ được Nhà trường giao phó;

- Quản lý giảng viên, cán bộ của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa trên cơ sở đề xuất nhân sự của các Bộ môn. Đề xuất kế hoạch tuyển dụng cho Nhà trường. Tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;

Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên, công tác hành chính văn phòng của cán bộ trong Khoa nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên và cán bộ trong Khoa.

2. Hội đồng Khoa học & Đào tạo

- Hội đồng Khoa học & Đào tạo gồm có: Ban chủ nhiệm Khoa, các Trưởng bộ môn, các Tiến sỹ, Thạc sỹ của Khoa. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Ban chủ nhiệm Khoa trong việc:

- Xây dựng, quản lý nội dung chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các môn, Bộ môn thuộc Khoa;

- Giải quyết các vấn đề thuộc công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học của Khoa.

3. Các bộ môn trực thuộc

3.1 Bộ môn Kinh tế vi mô

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Kinh tế vi mô I, Kinh tế vi mô II, Lý thuyết trò chơi, Kinh tế thông tin bất cân xứng.

3.2 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Kinh tế vĩ mô I, Kinh tế vĩ mô II

3.3 Bộ môn Kinh tế lượng

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Phương pháp lượng kinh tế quốc tế, Kinh tế lượng, Dự báo kinh tế.

3.4 Bộ môn Kinh tế ứng dụng

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học:  Kinh tế học quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế môi trường, Kinh tế khu vực, Toàn cầu hóa kinh tế, Kinh tế chính trị quốc tế, Tổ chức ngành và chính sách công, Tăng trưởng và phát triển, Thương mại và phát triển, Phân tích chi phí - lợi ích

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

Số điện thoại VP khoa: 04. 38 356 800 (số máy lẻ: 501)

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Lãnh đạo khoa

Chức vụ

Họ và tên

Nơi tốt nghiệp SĐH

Lĩnh vực chuyên môn

Trưởng khoa

PGS, TS Từ Thúy Anh

Canada (ThS), Mỹ (TS)

Kinh tế quốc tế, Kinh tế lượng, Tổ chức ngành

Phó trưởng khoa

PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh

Anh (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vi mô

Phó trưởng khoa

TS Lương Thị Ngọc Oanh

Hà Lan (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế phát triển

2. Giảng viên

STT

Họ và tên

Nơi tốt nghiệp

sau đại học

Lĩnh vực chuyên môn

1

ThS Doãn Phương Anh

Anh (ThS)

Kinh tế vi mô

2

PGS, TS Hoàng Xuân Bình

(Trưởng khoa Đào tào Tại chức)

Anh (ThS), Việt Nam (TS)

Kinh tế vĩ mô

2

TS Đinh Thị Thanh Bình

Hà Lan (ThS), Ý (TS)

</