Sidebar

Magazine menu

08
Fri, Dec

Danh sách website các đơn vị FTU

Sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi

DANH SÁCH CÁC WEBSITE ĐANG VẬN HÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

STT TÊN MIỀN ĐƠN VỊ
1 https://ftu.edu.vn/ Đại Học Ngoại Thương
2 https://english.ftu.edu.vn/ Đại Học Ngoại Thương (Web Tiếng Anh)
3 https://cs2.ftu.edu.vn/  Cơ sở 2 - TP.HCM 
4 https://csquangninh.ftu.edu.vn/ Cơ sở 3 - Quảng Ninh
5 https://qldt.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo
6 https://ctctsv.ftu.edu.vn/ Phòng Công tác Chính Trị sinh viên
7 https://tapchi.ftu.edu.vn/ Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
8 https://fbf.ftu.edu.vn/ Khoa Tài chính Ngân hàng
9 https://fbf.ftu.edu.vn/en/ Khoa Tài chính Ngân hàng
10 https://ktqt.ftu.edu.vn/ Khoa Kinh tế Quốc Tế
11 https://ktqt.ftu.edu.vn/en/ Khoa Kinh tế Quốc Tế (Web Tiếng Anh)
12 https://chinese.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Trung 
13 https://kdtqt.ftu.edu.vn/ Khoa đào tạo quốc tế
14 https://student.kdtqt.ftu.edu.vn/ Khoa đào tạo quốc tế
15 https://dtqt.ftu.edu.vn/ Khoa đào tạo quốc tế
16 https://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/ Khoa Sau Đại Học
17 https://khoatiengphap.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Pháp
18 https://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn/ Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp
19 https://qlda.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý Dự án
20 https://ttcntt.ftu.edu.vn/ Trung tâm Công nghệ Thông tin 
21 https://ahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học
22 https://htqt.ftu.edu.vn/ Hợp tác quốc tế
23 https://khoacoban.ftu.edu.vn/ Khoa cơ bản 
24 https://jiem.ftu.edu.vn/ Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
25 https://law.ftu.edu.vn/ Khoa Luật
26 https://khoatiengnhat.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Nhật
27 https://fbe.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Anh Thương Mại
28 https://fwps.ftu.edu.vn/ FTU Working Paper Series (FWPS)
29 https://ktkdqt.ftu.edu.vn/ Viện Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế
30 https://ktkdqt.ftu.edu.vn/en/ Viện Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế (Web Tiếng Anh)
31 https://fssc.ftu.edu.vn/ Trung tâm hỗ trợ sinh viên
32 https://qtkd.ftu.edu.vn/ Khoa Quản trị Kinh Doanh
33 https://fba.ftu.edu.vn/ Khoa Quản trị Kinh Doanh (Web Tiếng Anh)
34 https://ketoankiemtoan.ftu.edu.vn/ Khoa Kế toán Kiểm toán
35 https://tracuutapchi.ftu.edu.vn/ Tra cứu Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (OJS)
36 https://cqa.ftu.edu.vn/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
37 https://cqa.ftu.edu.vn/en/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng  (Web Tiếng Anh)
38 https://vn-asean-qaa.org/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
39 https://feretco.ftu.edu.vn/ Trung tâm Feretco
40 https://kaizen.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học
41 https://subahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học
42 https://tinchi.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo
43 https://thuvien.ftu.edu.vn/ Thư viện
44 https://ieit.vn/ Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp
45 https://en.ieit.vn/ Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (iEIT) (Web Tiếng Anh)
46 https://fbsp.ftu.edu.vn/ Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (iEIT) - Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của FTU
47 https://qlkh.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý Khoa học
48
https://sdh.ftu.edu.vn/ Khoa Sau Đại Học
49 https://fiis.ftu.edu.vn/ Trung tâm sáng tạo và Ươm tạo (Fiis)
50 https://khctnv.ftu.edu.vn Khoa Lý luận Chính trị
51 https://udcntt.ftu.edu.vn/ Trung tâm Công nghê Thông tin
52 https://esp.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng anh Chuyên ngành