.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban lãnh đạo Khoa

Ban lãnh đạo Khoa chịu trách nhiệm:

- Xây dựng Khoa phát triển toàn diện;

- Quản lý, lãnh đạo chung toàn khoa thực hiện tốt nhiệm vụ được Nhà trường giao phó;

- Quản lý giảng viên, chuyên viên hành chính của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa trên cơ sở đề xuất nhân sự của các Bộ môn. Đề xuất kế hoạch tuyển dụng cho Nhà trường. Tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;

- Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, công tác hành chính văn phòng của chuyên viên hành chính trong Khoa nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ nhân sự;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên và chuyên viên trong Khoa.

 

2. Hội đồng Khoa

Hội đồng Khoa học & Đào tạo gồm có: Ban lãnh đạo Khoa, các Trưởng bộ môn và các nhà khoa học có uy tín ở ngoài trường. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Ban lãnh đạo Khoa trong việc:

- Xây dựng, quản lý nội dung chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các môn, Bộ môn thuộc Khoa;

- Giải quyết các vấn đề thuộc công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học của Khoa.

 

3. Các bộ môn trực thuộc

3.1 Bộ môn Kinh tế vi mô

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Kinh tế vi mô, Kinh tế vi mô I, Kinh tế vi mô II, Lý thuyết trò chơi, Kinh tế thông tin bất cân xứng.

3.2 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô I, Kinh tế vĩ mô II

3.3 Bộ môn Kinh tế lượng

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Phương pháp lượng kinh tế quốc tế, Kinh tế lượng, Dự báo kinh tế.

3.4 Bộ môn Kinh tế ứng dụng

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học:  Kinh tế học quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế môi trường, Kinh tế khu vực, Toàn cầu hóa kinh tế, Kinh tế chính trị quốc tế, Tổ chức ngành và chính sách công, Tăng trưởng và phát triển, Thương mại và phát triển, Phân tích chi phí - lợi ích

4. Chuyên viên hành chính Khoa

Thực hiện các công việc hành chính của Khoa và các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Khoa giao

- ThS Trần Thị Mai Anh (email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sđt: 0906012060)

- CN Đỗ Thảo Nguyên (email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sđt: 0983460020)

ĐỐI TÁC

Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Phone: +84 438356800 (ext 501) Email: econ@ftu.edu.vn